วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักงานปลัด)


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สายงาน นักบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
           สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ