วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการแก้ไขเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีระเบียบและประกาศออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ปรับปรุงแก้ไขหลายฉบับ

แบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

แบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักงานปลัด)


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สายงาน นักบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
           สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ