คำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการแก้ไขเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีระเบียบและประกาศออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ปรับปรุงแก้ไขหลายฉบับ จำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่ เรื่อง “ข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน”เพื่อเป็นคำแนะนำให้การจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คำอธิบายการกรอกบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและตัวอย่างการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


คำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินThanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า