วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการแก้ไขเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีระเบียบและประกาศออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ปรับปรุงแก้ไขหลายฉบับ
จำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่ เรื่อง “ข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน”เพื่อเป็นคำแนะนำให้การจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คำอธิบายการกรอกบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและตัวอย่างการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับปรับปรุง 2558)
ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (PDF)

ข้อมูลคำแนะนำการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน อยู่ระหว่างปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวอย่างบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
บทกำหนดโทษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น