ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1) กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้มีหน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง
2) กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในการตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง จึงถือเป็นงานปกติประจำที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงทั้งสองกรณี ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
3) กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง และมิได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจำหากได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
4) เกณฑ์การจ่าย
                    4.1) จ่ายเฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญา
                   4.2) แต่งตั้งมากกว่า ๑ โครงการ หากปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน /เบิกจ่ายได้ในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว
                   4.3) งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่นค่าล่วงเวลา
                   4.4) มีการหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานหรือทราบล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานแต่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
          1) เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญาเบิกได้ไม่เกิน 350 บาท ต่อคนต่อวัน
           2) ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัยหลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ..๒๕๔๗
อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- ผู้ควบคุมงาน 300 บาท ต่อวันต่องาน
- หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 350 บาท ต่อวันต่องาน
---------------------

หมายเหตุ--การแต่งตั้งบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราที่กำหนด
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า